Прикладна фізика та наноматеріалиПрикладна фізика та наноматеріали

Інформація

  • Код: 105
  • Форма навчання: денна
  • Освітній рівень: бакалавр, магістр
  • Ліцензійний обсяг: бакалавр – 75, магістр – 30

Предмети для вступу

1. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

  • Вага предметів сертифікату: 0,2
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

2. МАТЕМАТИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,4
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

3. ІНОЗЕМНА МОВА або ФІЗИКА

  • Вага предметів сертифікату: 0,3
  • Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування: 100

Вага атестату про середню освіту: 0,1

Відомості про програму навчання (бакалавр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Програма забезпечує засвоєння розділів фізики, інших науково-технічних дисциплін, що ставлять за мету розв’язання фізичних проблем для практичних застосувань, зокрема в області створення наукомістких технологій, систем, наноматеріалів, створення нових приладів, апаратури та обладнання, матеріалів, технологій в галузі радіофізики, електроніки та оптоінформатики. Така підготовка дозволяє розв’язувати задачі розроблення технічних та програмних засобів для створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи вимірювання, використання мікропроцесорних систем, антенно-фідерних пристроїв.

Підготовка за програмою передбачає вивчення: радіофізики, яка надає знання загальних принципів коливальних і хвильових процесів різної природи; електроніки, яка займається створенням і практичним використанням пристроїв і приладів, які використовують властивості електронів і фотонів; оптоінформатики, яка пов’язана з дослідженням, створенням і експлуатацією нових матеріалів, технологій і пристроїв для передачі, прийому, обробки, зберігання і відображення інформації на основі оптичних технологій. Якість знань забезпечується отриманням ґрунтовної підготовки в галузі фізики та вищої математики, комп’ютерних засобів досліджень.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Основи радіоелектроніки; Радіотехнічні кола та сигнали; Мікропроцесорна техніка; Коливання та хвилі; Техніка та електроніка НВЧ; Обчислювальна техніка та програмування; Візуалізація фізичних процесів; Комп’ютерний експеримент і цифрова обробка даних; Комп’ютерний практикум з розв’язку задач прикладної фізики; Квантова радіофізика та нелінійна оптика; Основи оптоелектроніки; Комп’ютерна оптика

Відомості про програму навчання (магістр)

Коротка характеристика або Особливості програми підготовки

Освітньо-професійна програма, з академічною та прикладною орієнтацією, зокрема забезпечується підготовка в галузі нанотехнологій та наноелектроніки, оптоелектроніки, загальних принципів фізики інформаційно-телекомунікаційних систем, комп’ютерних методів цифрової обробки сигналів, розрахунку поширення радіохвиль і антен. Спрямована на підготовку фахівців здатних розв’язувати завдання на інноваційному рівні. Надає право вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів).

Програма базується на сучасних знаннях в галузі прикладної фізики і враховує особливості регіону в попиті на трудові ресурси: випускники працюють в ракетно-космічній, металургійній, інформаційно-телекомунікаційній галузях, в сфері освіти.
Особливості програми: В рамках двосторонніх угод для магістрів спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали пропонується участь у програмах двох дипломів з провідними університетами Європи (Педагогічний університет у Кракові, Польща; Університет Кобленц-Ландау, Німеччина). Студенти, що беруть участь у програмах, частину навчання проходять на базі ДНУ. Інша частина навчання проходить на базі університета-партнера, викладання ведеться англійською мовою. Після успішного завершення навчання студенти отримують два дипломи – диплом ДНУ та диплом партнерського університету.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Наноматеріали та нанотехнології; Фізичні основи наноелектроніки; Практикум з радіоспектроскопії; Елементи оптоелектроніки та інтегральної оптики; Випромінювальні системи НВЧ; Комп’ютерні методи обробки сигналів; Фізика інформаційно-телекомунікаційних систем.