Кафедра експериментальної фізики та фізики металів

Завідувач кафедри – Башев Валерій Федорович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра експериментальної фізики – одна з перших кафедр Катеринославського університету, що була створена разом з університетом у 1918 році, та єдина фізична кафедра, що входила до складу фізико-математичного факультету протягом перших років існування навчального закладу. Тоді кафедру очолював проф. К.І. Котєлов, який працював над вивченням іонізаційних процесів в атмосфері, електропровідності повітря. Саме тут проф. А.Е. Маліновський створив першу в Дніпропетровську наукову школу фізичних досліджень.

Після поновлення університету у 1933 році кафедру експериментальної фізики очолив видатний вчений, засновник вітчизняної наукової школи фізиків з напрямів рентгенографії рідини та фізичної теорії кристалізації проф. В.І. Данілов.

У цей же час всесвітньо відомий вчений-металознавець, розробник основоположної для сучасного матеріалознавства теорії мартенситних перетворень академік АН СРСР Г.В. Курдюмов заснував на факультеті кафедру металофізики.

Кафедру металофізики у різні роки очолювали проф. М.І. Варич, доц. Г.І. Щербаков, лауреати Державної премії України проф. І.С. Мірошниченко та проф. Г.П. Брехаря. Під їх керівництвом на кафедрі здійснена перша у світі розробка теорії і практики надшвидкого гартування з рідини та пари, ведуться дослідження з фізико-хімічного зміцнення поверхонь, зі створення нових сучасних композиційних матеріалів, моделювання процесів початкової нано- і масової кристалізації.

З 1994 року кафедру металофізики очолив проф. В.Ф. Башев. Під його керівництвом на кафедрі розроблені методи і принципи отримання нового, перспективного для мікроелектроніки класу аморфних та нанокристалічних плівкових сплавів з абсолютною незмішуваністю компонентів у рідкому стані, мікродротів з некристалічною жилою, загартованих з рідини якісних струмовідводів для потужних свинцевих акумуляторів.

Протягом багаторічної історії розвитку кафедри експериментальної фізики неодноразово змінювались завідувачі, поступових змін зазнавали тематика досліджень та наукові напрями, але викладачі та науковці кафедри завжди активно вирішували актуальні фундаментальні та прикладні задачі у пріоритетних галузях розвитку науки і техніки.

З 1975 року на кафедрі експериментальної фізики під керівництвом проф. О.О. Шугурова вперше в Україні розгорнуто роботи в галузі автоматизації наукових досліджень, біомедичного приладобудування, біоелектроніки та біокібернетики. Після об’єднання з кафедрою загальної фізики (що забезпечувала підготовку з фізики студентів інших факультетів) на чолі з проф. З.А.Матисіною кафедра експериментальної фізики стала однією з найбільших в університеті.

З 1990 року на кафедрі експериментальної фізики розпочато підготовку інженерів-електроніків з нової спеціальності «Біотехнічні та медичні апарати і системи». Створені нові навчальні лабораторії радіоелектронних апаратів та технологій, біомедичної техніки та спеціальної інформатики, відкриті філії кафедри при закладах охорони здоров’я міста.

Багаторічний досвід кафедри з підготовки фахівців із сучасної медичної електроніки, комп’ютерного моделювання складних фізичних процесів, мережевих технологій, новітніх комп’ютерних технологій обробки та візуалізації біомедичних сигналів, активне міжнародне наукове співробітництво з провідними науковими центрами Європи та Японії дозволили з 2000 року успішно розпочати та продовжувати дотепер підготовку магістрів із вказаної спеціальності.

У 2012 році кафедри експериментальної фізики та фізики металів об’єднані у одну кафедру, яку очолив проф. В.Ф. Башев.

Сьогодні кафедра експериментальної фізики та фізики металів ДНУ здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями – «Фізика та астрономія» (спеціалізації «Комп’ютерна фізика» та «Фізика металів»), а також «Телекомунікації та радіотехніка»(спеціалізації «Радіоелектронні апарати» – для бакалаврів та «Біотехнічні та медичні апарати і системи» – для магістрів).

Студенти-фізики на кафедрі мають можливості вивчати прогресивні методи отримання нових матеріалів, сучасні методи їх дослідження, зокрема електронну мікроскопію та рентгеноструктурний аналіз, а також комп’ютерні методи моделювання та аналізу фізичних процесів, управління сучасним фізичним експериментом.

Підготовка фахівців на кафедрі поєднує фундаментальну підготовку з фізики, математики, інформатики та спеціалізовану підготовку з електроніки, обчислювальної техніки та програмування.
Студенти набувають навичок розробки електронної апаратури та програмного забезпечення, систем автоматизація досліджень та випробувань на базі сучасних методів та електронних пристроїв, отримують досвід створення систем телемедицини з використанням інформаційних технологій комп’ютерних мереж та розподілених систем реального часу.

Запорукою якісної інженерної підготовки студентів з високотехнологічної електроніки та сучасних інформаційних технологій є розвинена лабораторна база з цифровими вимірювальними та реєструючими приладами, стендовим обладнанням, потужними комп’ютерами та мікропроцесорною технікою, вільним доступом до мережі Internet та Wi-Fi, спеціалізованою апаратурою біомедичного призначення.

Під час виконання курсових і дипломних робіт студенти розробляють сучасні електронні системи реального часу, портативні індивідуальні прилади та системи дистанційного біомоніторингу на базі вбудованих мікроконтролерів, дротових та бездротових засобів зв’язку, створення яких передбачає застосування об’єктно-орієнтованих технологій передачі та обробки інформації в режимі клієнт-сервер, а також “хмарних” технологій.
Така підготовка дозволяє випускникам кафедри працювати в різних галузях науки, техніки, виробництва та бізнесу.