Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки

Адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Казакова 20, 15 корп. ДНУ, кім. 510
Телефон: + 38 (056) 776-82-03
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри – Трубіцин Михайло Павлович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад:
доктор фізико-математичних наук, професор Волнянський Михайло Дмитрович;
доктор фізико-математичних наук, професор Клименко Віктор Васильович;
доктор фізико-математичних наук, професор Моісеєнко Василь Миколайович:
доктор фізико-математичних наук, професор Панченко Тетяна Василівна;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Дергачов Михайло Петрович;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Крузіна Тетяна Володимирівна;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Пляка Сергій Миколайович;
кандидат фізико-математичних наук, доцент Швець Тетяна Василівна;
асистент Сєтов Євген Анатолійович.

У 1936 р. на фізико-математичному факультеті Дніпропетровського університету учнем академіка А.Ф. Іоффе проф. А.М. Вендеровичем організовується кафедра електрофізики з метою проведення фундаментальних досліджень електричних властивостей діелектриків. У 1944 р. кафедра відновлює свою діяльність у складі фізико-математичного факультету. Завідувачем призначається доцент Коломойцев Ф.І. В період 1949-1952 рр. він навчається в докторантурі Фізичного інституту АН СРСР ім. Лебедєва і визначає перспективні напрями досліджень для кафедри. У 1962 р. на чолі кафедри електрофізики стає проф. Синяков О.В. У 60-і роки вивчаються напівпровідникові оксидні феромагнітні сполуки – ферити, розробляються принципово нові керамічні нелінійні резистори на основі складних оксидів, розпочинаються дослідження сегнетоелектричних кристалів титанату барію.

Створення нових джерел випромінювання – лазерів – визначило потребу в матеріалах, за допомогою яких можна генерувати випромінювання і керувати їм. Виникає новий напрямок у науці і техніці – оптоелектроніка. На кафедрі електрофізики впроваджуються методики вирощування монокристалів шляхом витягування з розплаву. У 1965 р. одними з перших вирощуються кристали германату вісмуту. У 1966 р. у павільйоні «Фізика» АН СРСР демонструються прилади, розроблені на кафедрі електрофізики. Датчики вологості одержують срібну і бронзову медаль Виставки досягнень народного господарства СРСР.

У 1978 р. завідувачем кафедри стає проф. Кудзін А.Ю. Він розпочинає великомасштабні фундаментальні та прикладні дослідницькі роботи з росту кристалів. Зміцнюються зв’язки з провідними вузами і науковими центрами країни. У 1985 р. фізичний факультет переїжджає в новий корпус, створюється 15 навчальних і наукових лабораторій, у тому числі 2 ростові і 1 технологічна. Розвиток матеріальної бази дозволяє застосовувати високотемпературний синтез, підвищити якість і збільшити об’єм вирощуваних кристалів.

Кристали активних діелектриків, вирощені в НДЛ ФКАДКристали активних діелектриків, вирощені в НДЛ ФКАД

У 1987 р. при кафедрі створюється галузева лабораторія кристалів світловодних засобів зв’язку, що надалі переростає в самостійну науково-виробничу фірму «Елент А». У 1988 р. кафедра електрофізики проводить четверту Всесоюзну школу-семінар з сегнетоеластиків. Саме в той час остаточно склалася наукова школа кафедри електрофізики «Фізика активних діелектриків і елементи на їх основі», яка відома в нашій країні та за кордоном. У 1989 р. при кафедрі створюється науково-дослідна лабораторія «Фізики кристалів активних діелектриків» (НДЛ ФКАД) під науковим керівництвом проф. Кудзіна А.Ю.

У 1998 р. завідувачем кафедри стає проф. Волнянський М.Д. Розвиваються дослідження в області слабополярних сегнетоелектриків. З ініціативи кафедри в Дніпропетровську проводиться IV Українсько-Польський симпозіум з фазових переходів і сегнетоелектричних явищ.

З роками тематика і методи наукових досліджень, перелік дисциплін, що читаються студентам відповідно потребам економіки країни, вийшли за рамки терміну «електрофізика». У 2001 р. кафедра змінює свою назву і стає кафедрою фізики твердого тіла. Очолює кафедру проф. Дуда В.М. У 2008 р. відбувається її об’єднання з кафедрою оптоелектроніки ДНУ. Відтепер це – кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки. Її завідувачем обрано проф. Трубіцина М.П.

Спеціальності та рівні, за якими освіти ведеться підготовка:
Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів, магістрів, готує аспірантів та докторантів за спеціальностями 104 Фізика та астрономія (спеціалізація «Фізика твердого тіла») та 105 Прикладна фізика та наноматеріали (спеціалізація «Оптоелектроніка»).

Згідно з договором про спільне навчання між Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара (ДНУ) та Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові, розпочато магістерську підготовку за спеціалізацією «Твердотільна оптоелектроніка».

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою:
Загальні курси фізики: «Електрика та магнетизм», «Оптика».
Класичні спецкурси: «Фізика твердого тіла», «Фізичні явища у напівпровідниках та діелектриках».

Нові спецкурси:
а) з актуальних проблем фізики конденсованого стану: «Функціональні та інтелектуальні матеріали», «Наноматеріали та нанотехнології», «Нелінійні властивості твердих тіл»;
б) з прикладних проблем оптоелектроніки: «Фізичні принципи оптоінформатики», «Метаматеріали», «Сенсорика», «Планарні і волоконно-оптичні хвилеводи», «Голографія та Фур’є-оптика».

Курси з вивчення сучасних методів досліджень та аналізу результатів: «Автоматизація наукових досліджень», «Схемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Комп’ютерна графіка», «Аналогова обробка інформації», «Комп’ютерні технології у фізиці конденсованого стану».

Місця роботи випускників
Випускники кафедри з успіхом працюють у закладах науки та освіти, у сфері високотехнологічного виробництва й оптоволоконного зв`язку, в області комп`ютерних технологій, сенсорики, лазерної техніки, оптоінформатики й функціональної електроніки. Якісна освіта дозволяє нашим випускникам продовжити навчання й працювати за кордоном в престижних наукових центрах, серед яких Вроцлавська Політехніка (Польща), Університет ім. І.Кеплера (Австрія), Дельфтський університет (Нідерланди), Університети м. Галле, Дортмунд (Німеччина) та ін.

У теперішній час науковці кафедри вирощують кристали складних оксидів (сцинтилятори Bi4Ge(Si)3O12, акустооптики ТеО2, РbМоО4, фоторефрактивні матеріали Bi12Ge(Si)O20 та ін.) за методом Чохральського; досліджують фізичні характеристики кристалів поблизу фазових переходів; розроблюють технології отримання тонких плівок, багатошарових, квантоворозмірних напівпровідникових та діелектричних структур; створюють нові нанокомпозитні матеріали на основі об’ємних і плівкових синтетичних опалів, інфільтрованих люмінофорами, металами та нелінійно-активними діелектриками.

Процес напилення та мікроструктура тонких плівок натрій-вісмутового титанатуПроцес напилення та мікроструктура тонких плівок натрій-вісмутового титанату

Глобулярні фотонні кристали на основі синтетичних опалівГлобулярні фотонні кристали на основі синтетичних опалів

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними закордонними науковими центрами Великобританії, Німеччини, Польщі, Литви та ін.

На базі кафедри проводяться дослідження вільних від свинцю кристалів сімейства перовскіту в рамках угоди про співробітництво між ДНУ ім. Олеся Гончара і Краківським педагогічним університетом. За додатковою угодою розпочато спільну підготовку магістрів з видачею двох дипломів партнерських університетів за спеціалізацією «Твердотільна оптоелектроніка».

На кафедрі ведеться виховна робота зі студентами з метою формування їх особистості та інтелектуального розвитку. Працює два наукових гуртка – з оптичних явищ у конденсованих системах (кер. проф. Моісеєнко В.М.) та з фізики активних діелектриків (кер. проф. Панченко Т.В.). Студенти беруть участь у міжнародних і регіональних наукових конференціях, конкурсах й інших творчих та спортивних заходах.

Викладачами кафедри систематично проводиться профорієнтаційна робота з випускниками шкіл, для школярів старшокласників та для студентів 1-2-го курсів проводяться екскурсії лабораторіями кафедри.