Кафедра радіоелектроніки

Адреса: вул. Наукова 9, 12 корпус ДНУ
Телефон: 373-12-63
E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри – Коваленко Олександр Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад:
Коваленко О.В., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри;
Буланний М.Ф., д.ф.-м.н., професор;
Тонкошкур О.С., д.ф.-м.н., професор;
Макаров В.О., к.ф.-м.н., доцент;
Колбунов В.Р., к.ф.-м.н., доцент;
Гомілко І.В., к.ф.-м.н., доцент;
Прокоф’єв Т.А., к.ф.-м.н., доцент;
Часовський К.В., к.ф.-м.н., доцент;
Вашерук О.В., к.т.н., доцент;
Скуратовський І.А., к.ф.-м.н., доцент;
Гапонов О.В., к.ф.-м.н., доцент;
Ляшков О.Ю., к.ф.-м.н., доцент;
Хмеленко О.В., к.ф.-м.н., доцент;
Іванченко О.В., к.ф.-м.н., доцент.

Кафедру радіоелектроніки було засновано у 1961 році. Першим завідувачем кафедри радіоелектроніки став професор Ф.І. Коломойцев. У 1962 році відбувся й перший випуск спеціалістів-радіоелектроніків. Зростаюча потреба в спеціалістах цього профілю привела до швидкого збільшення кількості студентів, що навчаються на кафедрі радіоелектроніки.

1964 р. – на кафедрі створено лабораторію НДЛ «Електролюмінесценції», розпочато дослідження електричних і оптичних властивостей кристалофосфорів, розроблено електролюмінесцентні засоби відображення інформації.

1965 р. – розпочато теоретичні та експериментальні дослідження з вивчення властивостей нелінійних напівпровідникових резисторів на основі оксидів металів, проведені дослідження із застосування варисторів для керування яскравістю світіння електролюмінесцентних екранів.

У 1967 р. – значно збільшився об’єм навчальної й наукової роботи, що створило умови для розподілу кафедри на два колективи. З кафедри радіоелектроніки виділяється кафедра фізики НВЧ на чолі із професором Ф. І. Коломойцевим. Завідувачем кафедри радіоелектроніки стає доцент О.Я. Якунін, який надалі, став першим деканом радіофізичного факультету ДДУ. У тому ж році на базі кафедри радіоелектроніки проведено ІІ Всесоюзну наукову конференцію з електролюмінесценції.

1969 р. – кафедра радіоелектроніки та кафедра фізики НВЧ уклали договір із ДМЗ і КБ ДМЗ про цільову підготовку фахівців-радіофізиків. Підприємства ДМЗ і КБ ДМЗ стали базовими підприємствами кафедр.

У 1977 р. – відділення радіоелектроніки фізичного факультету було реорганізовано в радіофізичний факультет (РФФ) ДДУ. Співробітники кафедри радіоелектроніки опанували технологію вирощування акустооптичних монокристалів галогенидів одновалентної ртуті. На базі кафедри радіоелектроніки проведено VI Всесоюзну наукову конференцію з електролюмінесценції.

1980 р. – співробітники кафедри радіоелектроніки створили міжфакультетську «Кріогенну лабораторію» для низькотемпературних досліджень оптичних і електричних властивостей напівпровідникових матеріалів.

1998 р. – на кафедрі радіоелектроніки розпочато підготовку спеціалістів за спеціальностями: мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, фізична та біомедична електроніка.

2000 р. – завідувачем кафедри радіоелектроніки став професор О.В.Коваленко.

2002-2003 рр. – проведено ліцензування та акредитацію спеціальностей закріплених за кафедрою радіоелектроніки.

2009 р. – на базі кераміки з оксидів металів та квантоворозмірних халькогенідних структур розроблено та виготовлено низку різноманітних сенсорів для аналізу навколишнього середовища.

Завідувачі кафедри радіоелектроніки О.Я.Якунін, О.В.Коваленко, І.М.Черненко (зліва направо)Завідувачі кафедри радіоелектроніки О.Я.Якунін, О.В.Коваленко, І.М.Черненко (зліва направо)

2014 р. – проведено акредитацію за спеціальностями закріпленими за кафедрою радіоелектроніки.

2015 р. – проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем».

2016 р. – проведено ліцензування на розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю «Мікро-та наносистемна техніка». В цьому році також було проведено VII Українську наукову конференцію з фізики напівпровідників.

З 1961 року кафедра радіоелектроніки підготувала понад тисячу висококваліфікованих фахівців. Серед них є вчені, політики й бізнесмени, видатні спортсмени, працівники банків та правоохоронних органів. Випускниками кафедри радіоелектроніки захищено 64 кандидатських та 18 докторських дисертаційних робіт.

Співробітники кафедри радіоелектроніки підвищували свою кваліфікацію в провідних наукових лабораторіях і навчальних закладах інших країн. Вони постійно беруть участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, підтримують наукові зв’язки з багатьма відомими науковими установами, беруть участь у спільних проектах і дослідженнях, отримують гранти, керують держбюджетними та господарськими науковими проектами.

За якими спеціальностями та рівнями освіти ведеться підготовка:

На кафедрі радіоелектроніки здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:
105 – Прикладна фізика та наноматеріали;
153 – Мікро- та наносистемна техніка;

та освітніми програмами:
«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
«Фізична та біомедична електроніка»
«Радіофізика і електроніка», за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

На кафедрі радіоелектроніки є аспірантура та докторантура.

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою: Квантово-розмірна електроніка, квантова електроніка, оптоелектроніка, методи, отримання нанорозмірних матеріалів, сучасні прилади наноелектроніки , електроніка неоднорідних систем , методи математичної фізики у радіоелектроніці, мікропроцесорна техніка, радіотехнічні кола та сигнали, радіоспектроскопія твердого тіла, фізика твердого тіла, напівпровідникова електроніка, твердотільна електроніка, теорія електричних та електронних кіл, мікроконтролерні пристрої, мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації, мікропроцесорні системи, програмування та алгоритмічні мови, напівпровідникові та гібридні інтегральні мікросхеми, основи томографії та комп’ютерна томографія, радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики, вакуумна та плазмова електроніка, метрологія та стандартизація сенсорів, аналіз електронних схем, мікроелектронна апаратура, цифрова схемотехніка, мікро ЕОМ, поверхневі явища в напівпровідниках, енергетична електроніка, проектування та конструювання напівпровідникових приладів та ІМС, технологія виготовлення мікросхем, Аналогова схемотехніка, технологічні основи електроніки, фізика напівпровідників та діелектриків, функціональна електроніка, електронні системи, фізика напівпровідникових приладів та мікросхем, медичні інформаційні системи, основи сонології, імпульсні цифрові пристрої, методи аналізу електричних кіл, цифрова схемотехніка, напівпровідникові перетворювачі, інженерна комп’ютерна графіка, матеріали електронної техніки, методологія та організація наукових досліджень, персональні комп’ютери, метрологія, основи радіоелектроніки, біометрія, обчислювальна математика, перетворення та обробка сигналів.

Місця роботи випускників: ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова, Конструкторське бюро «Південне ім. М. К. Янгеля», ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», Інститут транспортних систем і технологій НАН України, ТОВ Медівіт, медичні заклади регіону та інші.

Перші випускники кафедрі радіоелектроніки 1962 року на зустрічі з нагоди 50-річчя кафедри радіоелектроніки. Зліва направо: Смойлов В.Б. – к.ф.-м.н., с.н.с. зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій СРСР та УРСР; Рябченко С.М. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій України; Якунін О.Я. – к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри радіоелектроніки 1967-1982 р.р.; Бурдова Г.Г. – викладач; Лубянов Л.П. – с.н.с. НТУУ КПІ; Рудий В.С. – інженер; Можаровський Л.А. – к.ф.-м.н., доц. кафедри ЕОМ ДНУ ім. О.Гончара; Романченко В.О. – с.н.с. ДДХТУ.
Перші випускники кафедрі радіоелектроніки 1962 року на зустрічі з нагоди 50-річчя кафедри радіоелектроніки. Зліва направо: Смойлов В.Б. – к.ф.-м.н., с.н.с. зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій СРСР та УРСР; Рябченко С.М. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. від. Інституту фізики НАНУ, лауреат держ. премій України; Якунін О.Я. – к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри радіоелектроніки 1967-1982 р.р.; Бурдова Г.Г. – викладач; Лубянов Л.П. – с.н.с. НТУУ КПІ; Рудий В.С. – інженер; Можаровський Л.А. – к.ф.-м.н., доц. кафедри ЕОМ ДНУ ім. О.Гончара; Романченко В.О. – с.н.с. ДДХТУ.

 

Головний напрямок наукової роботи кафедри радіоелектроніки – електронне матеріалознавство та наноелектроніка. Різноманітні властивості напівпровідникових кристалів, плівок, гетероструктур, неоднорідних напівпровідників, кераміки та наноструктур досліджується з метою розробки на їх основі нових електронних приладів.

Науковою роботою кафедри радіоелектроніки за певними напрямками керують провідні фахівці: професор Коваленко О.В. – «Дослідження плівкових та квантоворозмірних структур методами оптичної спектроскопії, дослідження властивостей матеріалів сенсорної електроніки»; професор Тонкошкур О.С. – «Дослідження електронно-молекулярних процесів в неоднорідних матеріалах, розробка приладів функціональної електроніки»; професор Буланий М.Ф. – «Дослідження структурних дефектів та механізмів рекомбінації в напівпровідниках».

У своїй науковій роботі співробітники кафедри співпрацюють з Брюнельським та Манчестерським університетами (Англія), Інститутом ім. Йозефа Стефана (Словенія), Університетом «Тор Вергата» (Італія), Технологічним університетом «Мікстека» (Мексика).

Студенти, закріплені за кафедрою радіоелектроніки, беруть активну учать у різноманітних наукових, культурних та спортивних заходах, які проводяться в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.